fbpx

Privatumo politika

Galioja nuo 2022 m. birželio 1 d.

 1. UAB Būsto paskolų konsultantai, juridinio asmens kodas 306004784, registruotos buveinės adresas M. Katkaus g. 8-5, Vilnius (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno savo kliento privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šią Privatumo politiką (toliau – Politika), kuri atskleidžia kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis, kai naudojatės mūsų internetine svetaine. Naudodamasis www.bpkonsultantai.lt interneto svetainės paslaugomis, joje pateikdamas savo asmens duomenis, klientas patvirtina, kad su šia Politika susipažino ir ją suprato.
 2. Informacija, kaip pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, bei Bendrovės kontaktiniai duomenys pateikiami šio dokumento pabaigoje.
 3. Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:
  1) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
  2) Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu;
  3) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
  4) Kitais taikomais teisės aktais, kiek tai susiję su Jūsų asmens duomenų tvarkymu šioje Politikoje nustatytais tikslais.

Sąvokos

 1. Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, šių paslaugų naudotojais ar dalykiniais santykiais su Bendrove.
 2. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.
 3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Kai Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šia Politika Duomenų valdytoju yra Bendrovė.
 4. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai – bet kurie asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir nacionalinius teisės aktus įgyvendinančius ir papildančius BDAR.
 5. Taikomi teisės aktai – įstatymai ir kiti teisės aktai, taikomi Bendrovei, įskaitant, tačiau neapsiribojant, teisės aktai, reglamentuojantys paslaugų teikimą, produktų pardavimą, Bendrovės paslaptį, mokesčius, apskaitos tvarkymą, ir kitą veiklą, kuria gali užsiimti Bendrovė.
 6. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 7. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka, kaip, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 8. Duomenų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios ar kita institucija, kuriai Bendrovė gali atskleisti Asmens duomenis.
 9. Kredito davėjai – Lietuvos Respublikoje veikiančios kredito unijos, bankai ir kiti subjektai, turintys teisę teikti su nekilnojamuoju turtu susijusius kreditus.
 10. Paslaugos – finansinių paslaugų tarpininkavimas, kai Klientas yra pristatomas Kredito davėjui.

Bendrosios nuostatos

 1. Jūs esate informuotas(-a) ir suprantate, kad Bendrovė veikia kaip finansinių paslaugų tarpininkė, t. y. bendradarbiauja su Kredito davėjais.
 2. Kredito davėjai yra Jūsų asmens Duomenų valdytojai finansinių paslaugų suteikimo tikslais, t. y. Kredito davėjas, kuris suteikia Jums finansinę paslaugą, Jūsų asmens duomenis tvarko pagal savo veikloje įdiegtas atskiras asmens duomenų tvarkymo politikas. Jūs patvirtinate, kad susipažinote su atskirų Kredito davėjų informacija apie asmens duomenų tvarkymą.
 3. Bendrovė, vadovaudamasi Duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą ir įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jų atskleidimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto jų tvarkymo. Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis, turi teisę pasitelkti Duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, tapatybės nustatymą įgyvendinantys paslaugų teikėjai, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Bendrovė imasi būtinų priemonių, kad tokie Duomenų tvarkytojai tvarkytų Asmens duomenis pagal Bendrovės dokumentais įformintus nurodymus, laikydamiesi būtinų ir pakankamų saugumo priemonių ir Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 4. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  a. Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  b. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
  c. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  d. Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar Taikomų teisės aktų ir Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
  e. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
 5. Bendrovė Asmens duomenis tvarko ir saugo tik Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės teritorijoje ir neturi ketinimo perduoti bei neperduoda Asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

Asmens duomenų rinkimas ir duomenų subjektų kategorijos

 1. Asmens duomenys yra renkami tiesiogiai iš Kliento arba iš Politikos 32 punkte nurodytų šaltinių.
 2. Bendrovė taip pat gali saugoti korespondenciją, gautą elektroniniu paštu ar kitaip dokumentuoti santykius ir komunikaciją su Klientu.
 3. Bendrovė nevykdo Asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau tvarkant Jūsų duomenis gali būti vykdomas atitinkamas profiliavimas, t. y. tam tikros formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuomet yra vertinami Jūsų asmeniniai aspektai, kad būtų padarytos atitinkamos prognozės (pvz., dėl kreditingumo). Siekiant tobulinti savo svetainę ir siūlomas paslaugas, naudojamės tam tikromis trečiųjų šalių paslaugomis teikiant reklamą internetine. Tokie renkami duomenys nėra naudojami Jus identifikuoti, o tik analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir pritaikant reklamą vartotojams. Toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrovės teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Vartotojų profiliai kuriami tik kaip anoniminiai ir (arba) pseudonimizuoti profiliai. Jūsų duomenys nėra susiejami su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis.
 4. Taip pat, tam, kad Bendrovė pateiktų Jūsų poreikius atitinkančius ir Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, be šioje Privatumo politikoje nurodytų renkamų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė taip pat gali rinkti ir panaudoti informaciją apie Jūsų naudojimąsi paslaugomis, operacijų̨ istoriją, įsigyjamas paslaugas (pvz., užsakytų paslaugų data, laikas, pavadinimas, kiekis, kt.) bei kitą informaciją, kurią Jūs pateikėte Bendrovei elektroniniais kanalais.
 5. Informuojame, kad Jums sutikus su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovės toks Asmens duomenų tvarkymas apima Jums skirtų pasiūlymų, naujienų apie teikiamas paslaugas, informacijos apie vykstančius renginius, akcijas ar kitos informacijos teikimą, taip pat teiravimąsi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas tiek el. paštu, tiek telefonu (skambučiu ir/ar SMS žinute).

Asmens duomenų kategorijos

 1. Bendrovė renka ir tvarko tokių kategorijų Asmens duomenis:
  a. Asmens tapatybės ir kontaktiniai duomenys – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos duomenys, mokėjimo informacija, apmokėjimo dokumentai, kurie naudojami Paslaugų užsakymui patvirtinti, norima gauti paskolos suma (dydis), norimas paskolos terminas;
  b. Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis – duomenys, kurie surinkti Klientui atvykus į klientų aptarnavimo patalpas, duomenys, susiję su Kliento lankymusi Bendrovės interneto svetainėje.
  c. Mokumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais renkami duomenys, kurie nurodyti Politikos 32 punkte.
 2. Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote internetinėje svetainėje (toliau – Naudojimo duomenys). Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.
 3. Kai naudojatės internetine svetaine mobiliuoju įrenginiu, Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kiti diagnostiniai duomenys.
 4. Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Internetinė svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą internetinės svetainės lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename internetinės svetainės puslapyje ir pan.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai ir tikslai

 1. Bendrovė Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, paraiškos dėl finansinės paslaugos suteikimo įvertinimo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Esate informuotas(a), kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas tam, kad galėtumėte sudaryti sutartį su Kredito davėju ir kitu partneriu, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti finansines paslaugas.
 3. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi esant vienam iš teisėto tvarkymo pagrindų, t. y.:
  1) siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums kreipiantis dėl finansinės paslaugos suteikimo;
  2) siekiant įvykdyti duomenų valdytojui tenkančią teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz., saugant apskaitos dokumentus, atsakant į prašymus/pretenzijas ar kt.
  3) gavus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai aiškiai sutinkate dėl duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu, pvz., dėl tiesioginės rinkodaros;
  4) siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. siekiant apsaugoti duomenų valdytojo teises ir teisėtus interesus. Toks Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas dėl Bendrovės teisėto intereso, kuris, Bendrovės vertinimu, yra viršesnis už Kliento interesą, susijusį su jo teise į privatumą. Toks Asmens duomenų tvarkymas apima, pavyzdžiui., organizuojant ir vykdant Klientams skirtas akcijas ir kampanijas; ginant Kliento, Bendrovės ir ir/ar Bendrovės darbuotojų teisėtus interesus, įgyvendinant reikiamas saugumo priemones; užtikrinant kokybišką Paslaugų teikimą, informacijos, susijusios su Paslaugų teikimu Klientui, apsaugą, taip pat tobulinti, vystyti ir palaikyti programinę įrangą, techninių ir informacinių technologijų priemonių sistemas; pareiškiant, vykdant ir ginant teisinius reikalavimus; darant telefoninių pokalbių įrašus. Pokalbių įrašai atliekamam teisėtos verslo praktikos metu, siekiant pateikti sandorio, kuris gali sukelti teisinių padarinių, sudarymo ir/ar vykdymo įrodymus. Prieš pradedant įrašymą, klientai yra informuojami apie tokį įrašymą ir jo tikslą. Įrašytų pranešimų turinys ir susiję srauto duomenys saugomi ne ilgesnį laikotarpį, negu tas, per kurį sandorio galiojimas gali būti teisiškai užginčytas.
 4. Sutikimas. Bendrovė tam tikrais atvejais prašo Kliento sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis. Toks prašymas apima informaciją apie Asmens duomenų tvarkymo veiklą, kuriai prašomas sutikimas. Pavyzdžiui, Bendrovė tvarko Kliento Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu vadovaudamasi Kliento pateiktu sutikimu tokiam Asmens duomenų tvarkymui. Klientas gali bet kada atšaukti duotą sutikimą, taip pat jis yra informuojamas apie tokio atšaukimo pasekmes. Nors Bendrovėje asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau Bendrovės veikloje nėra vykdomas profiliavimas, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį.
 5. Mokumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais Bendrovė, įgyvendindama teisės aktų reikalavimus bei siekdama visapusiškai įvertinti Jūsų galimybes vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, tam tikrą asmeninę informaciją apie Jus gali gauti iš trečiųjų asmenų, t. y.:
  1) VĮ Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų – informaciją apie vardą, pavardę, asmens dokumentus, gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, duomenis apie Jums priklausantį turtą, ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą, daiktinių teisių suvaržymus ar apribojimus, duomenys apie sutuoktinį (vardą, pavardę, asmens kodą);
  2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – duomenis apie Jūsų pajamas ir darbovietę;
  3) UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančios kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyvių, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ sistemoje – informaciją;
   apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų nevykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija;
   apie Jums suteiktas ar ketinamas suteikti finansines paslaugas, t. y. kredito paraiškų duomenis, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie Jūsų kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;
   apie tai, ar esate užsiregistravęs Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinėje sistemoje (NASIS);
   apie Jūsų kredito reitingą ir nemokumo tikimybę kreditų biure (“CIP” registras).
  4) Lietuvos banko tvarkomos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB) – duomenys, esantys PRDB.
  5) Fizinių asmenų bankroto registro – informaciją apie fizinius asmenis, kuriems vykdoma bankroto procedūra arba jau yra pasibaigusi.
 6. Jūsų asmens duomenys asmens tapatybės nustatymo, finansinės paslaugos suteikimo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais Bendrovėje tvarkomi ir saugomi pagal Kredito davėjų ir kitų partnerių nurodymus ir duomenų tvarkymo politikas.

Asmens duomenų gavėjai

 1. Bendrovės vykdoma Asmens duomenų tvarkymo veikla taip pat apima Asmens duomenų atskleidimą Duomenų gavėjams tokiems, kaip valdžios institucijos.
 2. Bendrovė neatskleidžia daugiau Asmens duomenų nei tai yra būtina siekiant tikslo, dėl kurio Asmens duomenys yra teikiami, ir tik laikydamasi Taikomų teisės aktų ir Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 3. Duomenų gavėjai gali Asmens duomenis tvarkyti veikdami kaip Duomenų tvarkytojai ir (ar) Duomenų valdytojai. Tuo atveju, kai Duomenų gavėjas Asmens duomenis tvarko būdamas Duomenų valdytoju, jis yra atsakingas už duomenų subjektų informavimą apie tokį jo vykdomą Asmens duomenų tvarkymą.
 4. Bendrovė teikia Asmens duomenis tokiems Duomenų gavėjams kaip:
  a. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, priežiūros institucijos, mokesčių administratorius ir pan.);
  b. Asmenys, teikiantys paslaugas Bendrovei, tokie kaip informacinių technologijų, telekomunikacijų, archyvavimo, pašto, kurjerių tarnybos, teisinių paslaugų teikėjai ir kt.
  c. Mes taip pat galime dalintis Asmens duomenimis su mūsų grupės įmonėmis (pagrindinėmis ar antrinėmis bendrovės) (toliau – Susijusiomis įmonėmis) tikslais, atitinkančiais šią Privatumo politiką;
  d. Vystydami savo verslą galime parduoti ar įsigyti verslą ar turtą. Bendrovės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti parduodamo turto dalis.
  Asmens duomenų saugojimo terminas
 5. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys buvo surinkti, ar yra reikalaujama pagal Taikomus teisės aktus ar Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Tuo atveju, kai dalykiniai santykiai su Klientu yra pasibaigę, Bendrovė toliau tvarkys Asmens duomenis siekiant pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus. Asmens duomenys Bendrovėje yra saugomi 10 metų nuo dalykinių santykių su Klientu pabaigos, išskyrus atvejus, kai Taikomi teisės aktai ar Bendrovės vidaus teisės aktai nustato kitokius saugojimo terminus (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu – ne ilgiau nei 3 metai nuo sutikimo davimo dienos).

Duomenų subjektų teisės

 1. Klientas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:
  a. Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu Asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
  b. Susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
  c. Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo Asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;
  d. Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti Asmens duomenis ar sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo Asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  e. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys;
  f. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;
  g. Gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar įprastu kompiuterio skaitomu formatu ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į duomenų perkeliamumą).
 2. Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Bendrovėje nėra nagrinėjami.
 3. Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo galite paspaudę atitinkamą nuorodą kiekviename iš siunčiamų naujienlaiškių.
 4. Informuojame, kad norėdami, jog suteiktume Jums šioje Politikoje nurodytas, Jūs privalote mums pateikti nurodytus Asmens duomenis.
 5. Jūs galite pasirinkti, ar sutikti su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros ar naujienlaiškio siuntimo tikslais, tačiau jei pageidausite gauti tokius pranešimus, turite sutikti pateikti nurodytus Asmens duomenis.
 6. Klientas visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu bpkonsultantai@bpkonsultantai.lt, arba paštu adresu M. Katkaus g. 8-5, Vilnius.
 7. Jūsų prašymai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis Bendrovės gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams.
 8. Duomenų apsaugos pareigūnas Bendrovėje nėra paskirtas, tačiau Klientas gali susiekti su už duomenų apsaugą atsakingu darbuotoju elektroniniu paštu: bpkonsultantai@bpkonsultantai.lt.
 9. Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
  1) prašymas turi būti įskaitomas;
  2) prašymas turi būti pasirašytas;
  3) prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
  4) prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
  5) jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
 10. Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:
  1) Teikiant prašymą tiesiogiai atvykus į Bendrovės biurą: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Bendrovės darbuotojui;
  2) Teikiant prašymą paštu: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
  3) Teikiant prašymą elektroniniu paštu. Tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (išskyrus atvejus, kai atšaukiate duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šioje Politikoje nustatyta tvarka).
 11. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Bendrovei tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.
 12. Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti paštu arba tiesiogiai atvykti į Bendrovės biurą.
 13. Teikiant prašymą per atstovą, prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
 14. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai

 1. Klientui lankantis Bendrovės interneto svetainėje Bendrovė naudoja slapukus. Naudojamų slapukų sąrašas yra pateikiamas Bendrovės slapukų politikoje, kuri skelbiama interneto svetainėje – www.bpkonsultantai.lt.

Baigiamosios nuostatos

 1. Bendrovė peržiūri ir atnaujina Politiką, pavyzdžiui, kai Asmens duomenys pradedami tvarkyti naujais tikslais, papildomų kategorijų Asmens duomenys yra renkami ar Asmens duomenys yra teikiami kitiems Duomenų gavėjams nei nurodyta aukščiau.
 2. Naujausia Politikos versija yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.bpkonsultantai.lt.
 3. Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl įvykusių pakeitimų. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta viršuje nurodytą dieną. Jei toliau naudojatės Svetaine po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar pataisymų, laikoma, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis.