fbpx
Būsto paskolos - Būsto Paskolų Konsultantai Lietuvoje

lt simbolika 1

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2011 M. RUGSĖJO 1 D. NUTARIMO NR. 03-144 „DĖL ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. 03-191

Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.    Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 03-144 „Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų“:

1.1.    pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 471 straipsniu, 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 03-31 „Dėl Makroprudencinės politikos strategijos patvirtinimo“ patvirtinta Makroprudencinės politikos strategija ir atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo protokolo Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 3.3 papunktį, Lietuvos banko valdyba nutaria:“;

1.2.    pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Atsakingojo skolinimo nuostatus:

1.2.1.   pakeisti 13.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.3.2. įkeičiamo nekilnojamojo turto kaina – ne seniau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl kredito suteikimo pateikimo dienos arba po paraiškos dėl kredito suteikimo pateikimo dienos sudarytoje nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta nekilnojamojo turto kaina;“

1.2.2.   pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Mažesnis nei priedo lentelės 1 eilutėje nurodytas LTV dydis taikomas, kai:

17.1. kredito gavėjas, kuris jau turi įsipareigojimų pagal bent vieną galiojančią kredito sutartį, kurios prievolių įvykdymas yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, sudaro naują kredito sutartį. Nauja kredito sutartimi šiame punkte laikoma naujai sudaroma kredito sutartis ir kredito sutarčių sąlygų pakeitimai, kai didinama bendra kredito suma. Tokiais atvejais naujos kredito sutarties LTV negali būti didesnis nei priedo lentelės 1.1. eilutėje nurodytas dydis, išskyrus, kai:

17.1.1. kiekvienos iš kredito gavėjo sudarytų kredito sutarčių LTV yra mažesnis nei priedo lentelės 1.2. eilutėje nurodytas dydis. Tokiais atvejais naujai kredito sutarčiai taikomas mažesnis nei priedo lentelės 1 eilutėje nurodytas LTV dydis;

17.1.2. kredito gavėjas yra sudaręs vieną kredito sutartį, kurios prievolių įvykdymas yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, ir didina bendrą kredito sumą neįkeisdamas naujai įsigyjamo papildomo nekilnojamojo turto. Tokiais atvejais naujai kredito sutarčiai taikomas ne didesnis nei priedo lentelės 1 eilutėje nurodytas LTV dydis;

17.1.3. taikomas Nuostatų 16 punktas;

17.2. įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas užtikrinamas ne valstybėje narėje registruoto nekilnojamojo turto hipoteka. Tokiais atvejais rekomenduojama taikyti 15 procentinių punktų mažesnį LTV, nei nurodyta priedo lentelės 1 eilutėje.“;

1.2.3. papildyti 38 punktu:

„38. Kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos, Nuostatų 36 punkto reikalavimus įgyvendina atsižvelgdami į Europos bankininkystės institucijos priimtų Gairių dėl paskolų išdavimo ir stebėsenos (EBA/GL/2020/06) 5 skirsnį, išskyrus 93 punktą.“;

1.2.4. pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„Atsakingojo skolinimo nuostatų

priedas

MAKROPRUDENCINĖS POLITIKOS PRIEMONIŲ DYDŽIAI

Eil. nr.PriemonėNuostatų punktasDydis, proc.
1.LTV985
1.1.LTV, kai kredito gavėjas jau turi vieną ar daugiau kredito sutarčių17.170
1.2.Anksčiau sudarytų kredito sutarčių esamo LTV riba17.250
2.DSTI1940
3.Atliekant kredito palūkanų normos jautrumo testą DSTI apskaičiuoti taikoma kredito palūkanų norma225
4.DSTI atliekant kredito palūkanų normos jautrumo testą2250
5.DSTI išimtis2360
6.Kreditų, suteiktų su DSTI išimtimi, dalis, palyginti su bendra per kalendorinius metus kredito davėjo sudarytų naujų kredito sutarčių, skirtų būstui įsigyti arba statyti, suma235
7.Didžiausia kredito sutarties trukmė2530 metų

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.;

2.2. šiuo nutarimu patvirtinti Atsakingojo skolinimo nuostatų 17 punkto pakeitimai netaikomi kreditams:

2.2.1. dėl kurių vartotojui buvo pateiktas įpareigojantis pasiūlymas ir (arba) sprendimas suteikti kreditą priimtas iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar vartotojui pateiktas įpareigojantis pasiūlymas ir (arba) priimtas sprendimas buvo keistas po šio nutarimo įsigaliojimo dienos;

2.2.2. pagal kuriuos kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas nekilnojamojo turto, dėl kurio preliminari pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta iki šio nutarimo priėmimo dienos, hipoteka.

Valdybos pirmininkas                                             Gediminas Šimkus

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

Galite naudoti šias <abbr title="Hiperteksto žymėjimo kalba">HTML</abbr> žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*